ผลงาน

Course

ผลงาน


ผ่านการคัดเลือกจาก ให้นำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

Over Worth Cart

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2561 ( สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายปัญจวุฒิ         มหาผลศิริกุล

นายสมประสงค์     สมภักดี

นายชัยยุทธ            มงคลนิราพาธ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2561

ชื่อรางวัล

ผ่านการคัดเลือกจาก ให้นำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์สำหรับออกแบบรถเข็นริมทางในเขตพื้นที่ผ่อนผันของ กทม. ( Innovation for Street Food) 

ลักษณะกิจกรรม

นำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์สำหรับออกแบบรถเข็นริมทางในเขตพื้นที่ผ่อนผันของ กทม.         ( Innovation for Street Food) ภายใต้ผลงานชื่อ "คุ้มเกินเข็น" อาศัยแนวคิด Storage box เพื่อประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลาจัดเก็บ ได้มาตรฐานสะอาด ถูกสุขลักษณะ สำหรับพ่อค้าแม่ค้า Street Food

หน่วยงานที่จัด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ได้รับรางวัล

2- กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่รับรางวัล

ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน