ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 4

ทีม Combination

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2561 ( สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายธนากร สลางสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นางสาวกัญญารัตน์ เบาะแฉะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นางสาวจิรภิญญา แก้วกองทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2561

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 4

ลักษณะกิจกรรม

นำเสนอแนวคิดผลงานคุ้งบางกระเจ้าผสมผสานเส้นทางท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Combined Transportation & Cost Analysis กับการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสู่คุ้งบางกระเจ้าตามกลุ่มนักท่องเที่ยว

หน่วยงานที่จัด

เครือข่ายวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

วันที่ได้รับรางวัล

7 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซ้าส์อีสท์บางกอก

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน