ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่นแห่งชาติ

นางสาวอรปรียา พฤฒิพิบูลพงศ์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2561 ( สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นางสาวอรปรียา พฤฒิพิบูลพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2561

ชื่อรางวัล

รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่นแห่งชาติ

โครงการ หรือ งานที่จัด

เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561

หน่วยงานที่จัด

การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ได้รับรางวัล

16 ธันวาคม 2561

สถานที่รับรางวัล

อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กทม

 

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน