ผลงาน

Course

ผลงาน


สองผลงานนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2564 ( สิงหาคม 2564- กรกฎาคม 2565)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาว สุนิษา ผินกลับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล

นายภานุ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2564

ชื่อรางวัล

นำเสนอผลงาน จำนวน 2 ผลงาน

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) 

หน่วยงานที่จัด

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Social Science Research Association of Thailand) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (Lawyers Council Under the Royal Patronage) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics) เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (Prachachuen Research Network: PRN)) เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal Network of Social Sciences and Humanities: JSH) และเครือข่าย Multi Mentoring System 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่ได้รับรางวัล

 28 ตุลาคม 2564

สถานที่รับรางวัล

รูปแบบออนไลน์ 

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery.php?id=12921

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน