ผลงาน

Course

ผลงาน


รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Logistics Innovation Award 2018 การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย

1.นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2.นายณัฐวัฒน์ เพชรศรีกาญจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2561 ( สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2.นายณัฐวัฒน์ เพชรศรีกาญจน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2561

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงการ หรือ งานที่จัด

Logistics Innovation Award 2018
การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย

หน่วยงานที่จัด

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ได้รับรางวัล

24 สิงหาคม 2561

สถานที่รับรางวัล

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน