ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 5 กับการจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายธีรพัฒน์ นุตเจริญกุล ชั้นปีที่ 1 นางสาวกชพร สุขไพศาล ชั้นปีที่ 2 นางสาวชุติมา โรจจวัตน์ ชั้นปีที่ 3

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2563 ( สิงหาคม 2563- กรกฎาคม 2564)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายธีรพัฒน์ นุตเจริญกุล ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

นางสาวกชพร สุขไพศาล ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62)

นางสาวชุติมา โรจจวัตน์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2563

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 5 กับการจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หน่วยงานที่จัด

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันที่ได้รับรางวัล

24 มีนาคม 2564 

สถานที่รับรางวัล

 ZOOM ONLINE

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12793/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน