ผลงาน

Course

ผลงาน


ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ยุวชนสร้างชาติ

นายภาณุ จันทร์หอม รหัส 61

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2562 ( สิงหาคม 2562- กรกฎาคม 2563)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)


นายภาณุ จันทร์หอม รหัส 61


อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2562

ชื่อรางวัล

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวชนสร้างชาติ

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการยุวชนสร้างชาติ

หน่วยงานที่จัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ได้รับรางวัล

13 มกราคม 2563

สถานที่รับรางวัล

ทำเนียบรัฐบาล กทม

ภาพถ่าย

 

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12608/

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12637/

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12650/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน