ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขัน Green Logistics Contest 2011

1.นางสาวสกุณา ซ้อนสี 2.นางนภาพร ลีโอนฮาร์ดี 3.นางสาวนวรัตน์ เปี่ยมกระแสธรรม

การประกวดการนำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วยกรีน
โลจิสติกส์ Green Logistics Contest 2011 รอบ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งคัดเลือกจากทัง้ หมด 52 ทีม
มีทีมจากหมาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้ารอบ 1 ทีม ใช้ชื่อทีมว่า บานเย็น ฉํ่า ฉํ่า ซึ่ง
จะมีการประกวดการนำเสนอแผนในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 8.30-16.20 น. ณ ห้อง
MR 211- 212 Thailand International Logistics Fair 2011 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
นานาชาติ ไบเทค บางนา จัดโดยสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

 

ผลการแข่งขัน
ทีมชนะเลิศได้แก่ทีม Greener จาก ม.ธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 2 รางวัลได้แก่ ทีม The Route Map จาก ม.ธรรมศาสตร์ และ
ทีม CU Greeny จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ทีม CU Go Green จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและทีม World จาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รางวัลชมเชยได้แก่ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน