ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โครงการบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาร้านค้าปลีกมิตรแท้โชห่วย ปี 2558

1.นางสาวณัฐฐา วิมลประเสริฐ 2.นางสาวสิริรัตน์ สุขสม 3.นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี 4.นายอนุชิต อาจหาญ 5.นายชวกร พันธุ์กาหลง

การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาร้านค้าปลีกมิตรแท้โชห่วย ปี 2558

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

โดยทีมนักศึกษาได้ผ่านการชนะเลิศในระดับ จังหวัดชลบุรี และระดับภูมิภาคตะวันออก

ทีมนักศึกษาประกอบด้วย

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  1. นางสาวณัฐฐา วิมลประเสริฐ รหัสนักศึกษา 57710550
  2. นางสาวสิริรัตน์ สุขสม  รหัสนักศึกษา 57710649
  3. นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี รหัสนักศึกษา 57711377
  4. นายอนุชิต อาจหาญ รหัสนักศึกษา 57704501
  5. นายชวกร พันธุ์กาหลง รหัสนักศึกษา 57700556

โดยมี ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อ.ที่ปรึกษาประจำทีม

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน