ผลงาน

Course

ผลงาน


ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ?Leadership Development Program? รุ่น 44

1.น.ส. วรัญญา คงแสงจันทร์ 2.นาย ทศวรรษ เกษชม 3.น.ส.จารุรัตน์ พรมศร

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2557 ( มิถุนายน2557 –  7 สิงหาคม 2558)

 

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.น.ส. วรัญญา คงแสงจันทร์ รหัสนักศึกษา 55710878

2.นาย ทศวรรษ เกษชม รหัสนักศึกษา  56710325

3.น.ส.จารุรัตน์  พรมศร  

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2557

ชื่อรางวัล

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

โครงการ หรือ งานที่จัด

“Leadership Development Program”

หน่วยงานที่จัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ได้รับรางวัล

10-12 กรกฏาคม 2558 (ร่วมโครงการเข้าค่าย)

สถานที่รับรางวัล

ธาราปาร์ค แจ้งวัฒนะ จ.นนทุบรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน