ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง การประชุมวิชาการ โลจิสติกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

1.นางสาวกาญจนา หรั่งอินทร์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2557 ( มิถุนายน2557 –  7 สิงหาคม 2558)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นางสาวกาญจนา หรั่งอินทร์ รหัสนักศึกษา 54703682

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2557

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประชุมวิชาการ โลจิสติกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านโลจิสติกส์

วันที่ได้รับรางวัล

24 มกราคม 2558

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน