ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

1.น.ส.สมฤดี หอมกระชาย 2 น.ส.ภาวิณี ปากดี 3. น.ส.วรางค์รัตน์ นาหัวดง 4.น.ส.เปรมยุดา เพเดอร์เซ่น 5.นาย อิทธิพัทธ์ ชาติหาญ

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัส

รางวัลชมเชยทีมที่ 2 ลอดช่องสิงคโปร์พื้นถิ่นไทย ไปไกลสู่อเมริกา

ชั้นปีที่ 1 รหัส 59
1.น.ส.สมฤดี หอมกระชาย

2 น.ส.ภาวิณี ปากดี

3. น.ส.วรางค์รัตน์ นาหัวดง

4.น.ส.เปรมยุดา เพเดอร์เซ่น

5.นาย อิทธิพัทธ์ ชาติหาญ

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

 

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันที่ได้รับรางวัล

23 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน