ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ MBS Festival 2016 หัวข้อ แผนธุรกิจเพื่อสังคม

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1.นายกฤษฏา วงศ์พงษ์คำ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.นางสาวอนุสรา การินทร์ 2.นางสาววันวิสาข์ เทียมจันทร์ 3.นายพิชิต รกไพร 4.นายณรงค์พร ชลสกุลถาวร

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2558 ( สิงหาคม 2558- กรกฎาคม 2559)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.นายกฤษฏา วงศ์พงษ์คำ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  1. นางสาวอนุสรา  การินทร์                            
  2. นางสาววันวิสาข์ เทียมจันทร์                      
  3. นายพิชิต  รกไพร                                          
  4. นายณรงค์พร  ชลสกุลถาวร

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2558

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ MBS Festival 2016  หัวข้อ “แผนธุรกิจเพื่อสังคม”

หน่วยงานที่จัด

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ได้รับรางวัล

14 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน