ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "Circular Waste Value Chain"

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2564 ( สิงหาคม 2564- กรกฎาคม 2565)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม nanas TES (Think Eat Save)
แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลกจาก Waste ของสับปะรด

น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 3
น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 3
น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 3
อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม SPU Survivor
แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย

น.ส.ศุภากร ขยิ่ม 62710020 ชั้นปีที่ 3
น.ส.ปาลจิรา แซ่โค้ว 62712328 ชั้นปีที่ 3
นายชัยณรงค์ สาผาย 62710791 ชั้นปีที่ 3
อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2564

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "Circular Waste Value Chain" 

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "Circular Waste Value Chain"

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และเครือข่ายคณะวิชาด้านโลจิสติกส์ฯ 

วันที่ได้รับรางวัล

 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

สถานที่รับรางวัล

รูปแบบออนไลน์ และการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery.php?id=12962

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน