ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 4 น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 4 น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 4 น.ส.พรรณนารา สมบุญเจริญ 64701796 ปี 4 น.ส.ศศินิภา ทองพราว 64700215 ปี 4

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2564 ( สิงหาคม 2564- กรกฎาคม 2565)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัส

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)

น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 4

น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 4

น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 4

น.ส.พรรณนารา สมบุญเจริญ 64701796 ปี 4

น.ส.ศศินิภา ทองพราว 64700215 ปี 4

อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2564

ชื่อรางวัล

รางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขัน Hackathon ต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิด BCG ของ APEC Regional Youth Symposium

หน่วยงานที่จัด

บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ได้รับรางวัล

 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/13004/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน