ผลงาน

Course

ผลงาน


ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม Leadership Development Program รุ่น 48

นางสาวมนัสนันท์ คำโคตร

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

 

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวมนัสนันท์ คำโคตร

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

โครงการ หรือ งานที่จัด

“Leadership Development Program” รุ่น 48

หน่วยงานที่จัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ได้รับรางวัล

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 (ร่วมโครงการเข้าค่าย)

สถานที่รับรางวัล

ณ ศูนย์อบรมธาราพาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน