ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรอ้ งเพลงลูกทงุ่ ชิงถว้ ยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11

น.ส. สกุณา ซอ้ นสี

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการลอจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน ไดรั้บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พรอ้ มเงินรางวัล 2,000 บาท

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน