ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจาปี 2554

นางสาวสกุณา ซ้อนสี

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น โดยรับโล่รางวัลด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
จากการที่คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้จัดทาโครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ขึ้นเป็นทุกปี เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน โดยรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันสมาชิกที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน