ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

1.นายลัทธพล จิตอ่อนน้อม 2.นางสาวชนิศา อยู่สุข 3.นายนพรัตน์ จำรัสพันธ์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2556

ข้อมูล

 

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายลัทธพล จิตอ่อนน้อม  54703771

นางสาวชนิศา อยู่สุข  54709391

นายนพรัตน์ จำรัสพันธ์   54713100

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

ปีการศึกษา 2556

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

หน่วยงานที่จัด

องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย (อสค.)

วันที่ได้รับรางวัล

22 มกราคม 2557

สถานที่รับรางวัล

องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จังหวัดสระบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน