ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2560 ( สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายสุขุมพันธ์ เปลี่ยนทับ
นายณภัทร เกษรสิทธิ์
นายสถาพร คล้ายสุวรรณ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายคณะวิชาด้านโลจิสติกส์

วันที่ได้รับรางวัล

23 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน