ผลงาน

Course

ผลงาน


ผ่านการคัดเลือกร่วมเข้าค่ายภาษี RD Camp ประจำปี 2562

นางสาวกรณิกา ห่านสิงห์ รหัส 60 นายศิวัช สุขศิริ รหัส 60 นายณัฐวุฒิ บุญเสริมสุข 60

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2562 ( สิงหาคม 2562- กรกฎาคม 2563)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวกรณิกา ห่านสิงห์ รหัส 60

นายศิวัช สุขศิริ รหัส 60
นายณัฐวุฒิ บุญเสริมสุข 60

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2562

ชื่อรางวัล

ผ่านการคัดเลือกร่วมเข้าค่ายภาษี RD Camp ประจำปี 2562  

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการค่าย ภาษี RD Camp ประจำปี 2562

หน่วยงานที่จัด

กรมสรรพากร

วันที่ได้รับรางวัล

13-16 กันยายน 2562  

สถานที่รับรางวัล

จังหวัดนครนายก  

ภาพถ่าย

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12534/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน