ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

1.นายปัญจวุติ มหาผลศิริกุล 2.นายสมประสงค์ สมภักดี 3.นายเอกพล เสียงสังข์ 4.นางสาวกรปภา สุขุมาลินทร์ 5.นางสาวภาวิณี วรรณจันทร์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

รางวัล ชนะเลิศ ทีม สยามลือนามซอสศรีราชา (Royal Sriracha Sauce Of Thailand)

ชั้นปีที่ 2 รหัส 58

1.นายปัญจวุติ มหาผลศิริกุล

2.นายสมประสงค์ สมภักดี

3.นายเอกพล เสียงสังข์

4.นางสาวกรปภา สุขุมาลินทร์

5.นางสาวภาวิณี วรรณจันทร์       

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

 

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันที่ได้รับรางวัล

23 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน