ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันจัดบูธนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 3 Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0 (การประยุกต์ใช้Logistics4.0 เพื่อพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท่องถิ่นไทย)

รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันจัดบูธนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย? ครั้งที่ 3 Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0 (การประยุกต์ใช้Logistics4.0 เพื่อพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท่องถิ่นไทย)

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2560 ( สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

ทีมที่ 1
1.นายรัตสุพล กรวยทอง

2.นาย สรศักดิ์ หนูเสริม

3.นาย ธนันธร ร่มศรี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59

 

ทีมที่ 2

1.นางสาวกรณิกา ห่านสิงห์

2.นางสาววริศรา วรกุลเกริกไกร
3.นายศิวัช สุขศิริ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมและชุมชน
การประกวดแข่งขันจัดบูธนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย” ครั้งที่ 3
“Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0” (การประยุกต์ใช้Logistics4.0 เพื่อพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท่องถิ่นไทย) 

หน่วยงานที่จัด

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

วันที่ได้รับรางวัล

15 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กทม.

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน