ผลงาน

Course

ผลงาน


รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการนาเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจาปี 2556

1.นายจักร์พงษ์ วัฒนกุล 2.นางสาวมินิสรา โซ๊ะมัน 3.นางสาวสุจีรา สดรัมย์

นักศึกษาสาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการนาเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจาปี 2556 ในหัวข้อ "รวมพลังอุตสาหกรรมโคนมของไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันที่ 27มกราคม 2556

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน