ผลงาน

Course

ผลงาน


ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ?Leadership Development Program? รุ่น 49

นางสาวธิดา เวหะรัตน์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปีการศึกษา 2560 ( สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561)

 

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวธิดา เวหะรัตน์

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

โครงการ หรือ งานที่จัด

“Leadership Development Program” รุ่น 49

หน่วยงานที่จัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ได้รับรางวัล

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 (ร่วมโครงการเข้าค่าย)

สถานที่รับรางวัล

The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน