ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup ในหัวข้อ Sky Route

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup ในหัวข้อ Sky Route

 

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2560 ( สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.น.ส.ธิดา เวหนะรัตน์

2.น.ส.กฤดาธิการ สุวรรณปาล

3.นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต 

4.นายธนกฤต ชอบการไร่

5.นายวลิช วงศ์ภูมี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการ หรือ งานที่จัด

การเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup ในหัวข้อ Sky Route

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

วันที่ได้รับรางวัล

30 มกราคม 2561

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน