ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การประกวดThe Best of Logistics Project Award

1.นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2558 ( สิงหาคม 2558- กรกฎาคม 2559)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2558

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดThe Best of Logistics Project Award 

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันที่ได้รับรางวัล

จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน