ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับจิตสำนึกในระดับอุดมศึกษา

นายสรรเพชญ รุ่งรสธรรม

นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่เกียรติคุณ
ผลงาน คือ ประชาธิปไตยจะมีคุณค่า ถ้าชาวประชามีคุณธรรม

ในโครงการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับจิตสำนึกในระดับอุดมศึกษา
จัด โดย
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร แห่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยช่วยกันหรือ ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึน้ ในด้านหนงึ่ ด้านใดดังต่อไปนี ้
การอนุรักษ์พลังงาน
การรักษาสิ่งแวดล้อม
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย
การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การเห็นคุณค่าของหลักการประชาธิปไตย
การร่วมกันขจัดภัยหรือห่างไกลจากยาเสพติด

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน