ผลงาน

Course

ผลงาน


นักศึกษาดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2562 ( สิงหาคม 2562- กรกฎาคม 2563)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 4


อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2562

ชื่อรางวัล

นักศึกษาดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

โครงการ หรือ งานที่จัด

นักศึกษาดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

หน่วยงานที่จัด

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

วันที่ได้รับรางวัล

18 พฤศจิกายน 2562

สถานที่รับรางวัล

โรงแรมจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ภาพถ่าย

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน