ผลงาน

Course

ผลงาน


นำเสนอผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย

นางสาวจันทกานต์ พรมงาม ชั้นปีที่ 4 นางสาวพิยุดา มีเย็น ชั้นปีที่ 4

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2564 ( สิงหาคม 2564- กรกฎาคม 2565)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัส

นางสาวจันทกานต์ พรมงาม ชั้นปีที่ 4
นางสาวพิยุดา มีเย็น ชั้นปีที่ 4 

อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2564

ชื่อรางวัล

นำเสนอผลงาน

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

วันที่ได้รับรางวัล

 9 ธันวาคม 2564

สถานที่รับรางวัล

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery.php?id=12934

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน