ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออก ในการประกวดเขียนแผนธุรกิจ โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ปี 2553 หรือ ภายใต้ชื่อย่อว่า MRA

1. นางสาวมินิสรา โซ๊ะมัน 2. นางสาววรดา แซ่เฮ้ง 3. นายจักร์พงษ์ วัฒนกุล 4. นางสาวญาณิศา บุญเทียม 5. นางสาวจุไลลักษณ์ ศิลารัตน์

นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซอุปทาน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออก ในการเข้าแข่งขันประกวด โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ปี 2553 หรือ ภายใต้ชื่อย่อว่า MRA “Makro Retailer Alliance” โดยรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ สารวจร้านค้าและให้คาแนะนาร้านค้า กรณีศึกษา ร้านค้าปลีก ของ คุณประชุม สวาท เลขที่ 210 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 ซึ่งใช้ชื่อกลุ่ม Green Dream Team ประกอบไปด้วย นักศึกษาจานวน 5 คน

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน