ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย ไอเดียแผนธุรกิจ Health Innovation in Digital Age นวัตกรรมธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล

นางสาวสุนิดา ปริงทอง, นางสาวพิยุดา มีเย็น, นางสาวหัทยา แก่นจำปา และนางสาวจันทกานต์ พรมงาม - (นักศึกษาชั้นปีที่3)

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษา 2563 ( สิงหาคม 2563- กรกฎาคม 2564)

 

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวสุนิดา ปริงทอง

นางสาวพิยุดา มีเย็น

นางสาวหัทยา แก่นจำปา

นางสาวจันทกานต์ พรมงาม

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2563

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขัน แผนธุรกิจ Business Week 2021: Health Innovation in Digital Age : นวัตกรรมธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล

หน่วยงานที่จัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

วันที่ได้รับรางวัล

25 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่รับรางวัล

 ZOOM ONLINE

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12792/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน