ผลงาน

Course

ผลงาน


นวัตกรรมเหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรมบำบัดระบบนิเวศทางน้ำ

นายธราธิป วันเพ็ง รหัส 61 นางสาวทินมณี บรรณารักษ์ รหัส 61 นางสาวธนิตา โสภา รหัส 60 นางสาวสุภาพร วันสุทธิ์ รหัส 60

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2563 ( สิงหาคม 2563- กรกฎาคม 2564)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายธราธิป วันเพ็ง  รหัส 61
นางสาวทินมณี บรรณารักษ์  รหัส 61
นางสาวธนิตา โสภา  รหัส 60
นางสาวสุภาพร วันสุทธิ์ รหัส 60

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2563

ชื่อรางวัล

นวัตกรรมเหรียญเงิน

ผลงานนวัตกรรมบำบัดระบบนิเวศทางน้ำ

โครงการ หรือ งานที่จัด

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมนิทรรศการ การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020

หน่วยงานที่จัด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ได้รับรางวัล

2-6 สิงหาคม 2563

สถานที่รับรางวัล

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12694/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน