ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โครงการบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาร้านค้าปลีกมิตรแท้โชห่วย ปีการศึกษา 2559

1.นางสาวณัฐวดี เหลืองอ่อน 2.นางสาวสายธาร สักการะ 3.นายนฤพนธ์ เลี้ยวไพบูลย์ 4.นายเมธาวี อ่างอินทร์ 5.นางสาวกิตติยา ผสมทรัพย์ 6.นางสาวกานดาวสี บาลพิทักษ์ 7.นางสาวไอรดา จิตรงค์ 8.นางสาวกันธิชา เรืองโชติ 9.นายถิรวุฒิ อุ่นเรือน 10.นายจตุรพล แก้วแจ่ม

การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาร้านค้าปลีกมิตรแท้โชห่วย ปีการศึกษา 2559

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดชลบุรี

 

ทีมนักศึกษาประกอบด้วย

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.นางสาวณัฐวดี  เหลืองอ่อน              รหัสนักศึกษา   57709575

2.นางสาวสายธาร สักการะ                รหัสนักศึกษา   57702758

3.นายนฤพนธ์ เลี้ยวไพบูลย์                รหัสนักศึกษา   57702498

4.นายเมธาวี อ่างอินทร์                        รหัสนักศึกษา   57712101

5.นางสาวกิตติยา ผสมทรัพย์              รหัสนักศึกษา   57702652

6.นางสาวกานดาวสี บาลพิทักษ์         รหัสนักศึกษา   57703688

7.นางสาวไอรดา จิตรงค์                      รหัสนักศึกษา   57704734

8.นางสาวกันธิชา เรืองโชติ                  รหัสนักศึกษา   57701602

9.นายถิรวุฒิ อุ่นเรือน                          รหัสนักศึกษา   57709486

10.นายจตุรพล แก้วแจ่ม                     รหัสนักศึกษา   57709493

โดยมี ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อ.ที่ปรึกษาประจำทีม

โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัทสนาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน