ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

นางสาวอารียา ค้ำชู รหัส 60 นางสาวกาลัญญุตา บันยี รหัส 59

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2562 ( สิงหาคม 2562- กรกฎาคม 2563)
 

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวอารียา ค้ำชู รหัส 60

นางสาวกาลัญญุตา บันยี รหัส 60

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2562

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข 

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

วันที่ได้รับรางวัล

18 ธันวาคม 2562

สถานที่รับรางวัล

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12604/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน