ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน The Business Battle 2016 แผนธุรกิจ The way Driving Digital Economy

1. นายมงคลชัย ทองคำ 2. นายกกฤษฎา วงศ์พงษ์คำ 3. นางสาวณัฐณิชา สาสะกุล

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

  1. นายมงคลชัย ทองคำ
  2. นายกกฤษฎา วงศ์พงษ์คำ
  3. นางสาวณัฐณิชา สาสะกุล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขัน The Business Battle 2016

แผนธุรกิจ The way Driving Digital Economy

หน่วยงานที่จัด

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ได้รับรางวัล

14 กันยายน 2559

สถานที่รับรางวัล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน