ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอนวัตกรรมพลังงานใสสะอาด ในงาน SPU Energy Innovation bootcamp

ธราธิป วันเพ็ง 61706682 ศิวัช สุขศิริ 60711812 ธนธรณ์ รามศิริ 62711809 จิรวัฒน์ เหรียญศิริ 62706280 คุณากร เศรษฐโสภณ 62710671 ธีรพัฒน์ นุตเจริญกุล 63708244 กสานต์ ศรณรงค์ 63705376 ทินมณี บรรณรักษ์ 61711629 ทิฑัมพร บุญเรืองคณาภรณ์ 62711316 ศุภวรรธ

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2563 ( สิงหาคม 2563- กรกฎาคม 2564)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

  1. ธราธิป วันเพ็ง 61706682
  2. ศิวัช สุขศิริ 60711812
  3. ธนธรณ์ รามศิริ 62711809
  4. จิรวัฒน์ เหรียญศิริ 62706280
  5. คุณากร เศรษฐโสภณ 62710671
  6. ธีรพัฒน์ นุตเจริญกุล 63708244
  7. กสานต์ ศรณรงค์ 63705376
  8. ทินมณี บรรณรักษ์ 61711629
  9. ทิฑัมพร บุญเรืองคณาภรณ์ 62711316
  10. ศุภวรรธน์ เมธาศิวารัศมิ์ 63705674

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2563

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม Energy Innovation Bootcamp

หน่วยงานที่จัด

หลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับพันธมิตรอาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ NEXUS Thailand จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ได้รับรางวัล

15-16 ธันวาคม 2563

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12757/

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12763/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน