ผลงาน

Course

ผลงาน


ขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ประกวดทริปเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว Trip & Treat

1.นางสาว ปัทมา หนูผุด 2.นางสาวสุไรยา อินเลาะห์ 3.นางสาวอัจจิมา อินเลาะห์ 4.นางสาวชนิศา อยู่สุข

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2556

 

ข้อมูล

 

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาว ปัทมา หนูผุด รหัสนักศึกษา 54704978

นางสาวสุไรยา อินเลาะห์ รหัสนักศึกษา 54702618

นางสาวอัจจิมา อินเลาะห์ รหัสนักศึกษา 54705391

นางสาวชนิศา อยู่สุข รหัสนักศึกษา 54709391

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

ปีการศึกษา 2556

ชื่อรางวัล

 ขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

โครงการ หรือ งานที่จัด

ประกวดทริปเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว Trip & Treat

หน่วยงานที่จัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ได้รับรางวัล

29 ตุลาคม 2556

สถานที่รับรางวัล

สำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน