ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลดีเด่นประจาภาค(ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลางและเขตปริมณฑล) โครงการ"กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. นางสาวสิริมาส แสงจันทร์ 2. นางสาวอรุณี ขาวยั่งยืน 3. นางสาวนุชสรา เทียนปลั่ง 4. นางสาววารุณี เทียมพงษ์ 5. นายอนุวัต พละพันธ์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นประจาภาค(ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลางและเขตปริมณฑล) ในโครงการ"กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการ "กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ในรอบชิงชนะเลิศ ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันนักศึกษาทีม MOSO จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นประจาภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคกลางและเขตปริมณฑล

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน