ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ

น.ส.อินทร์อร พันธุ์ชา

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2557 ( มิถุนายน2557 –  7 สิงหาคม 2558)

 

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

น.ส.อินทร์อร พันธุ์ชา 53713242

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

ปีการศึกษา 2557

ชื่อรางวัล

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 

โครงการ หรือ งานที่จัด

วันเยาวชนแห่งชาติ

หน่วยงานที่จัด

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

วันที่ได้รับรางวัล

20 กันยายน 2557

สถานที่รับรางวัล

ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน