ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

1.นางสาว มนัสนันท์ คำโคตร 2.นางสาว อารยา พรหมสุภา 3.นางสาว ธัญญรัตน์ งามจิตร์ 4.นางสาว อภันตรี เกิดพันธุ์ 5.นางสาว วรินธร จันจี

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

รางวัลชมเชยทีมที่ 1 แจงลอนคนทะเล (Janglon the sea)

ชั้นปีที่ 2 รหัส 58
1.นางสาว มนัสนันท์ คำโคตร

2.นางสาว อารยา พรหมสุภา

3.นางสาว ธัญญรัตน์ งามจิตร์

4.นางสาว อภันตรี เกิดพันธุ์

5.นางสาว วรินธร จันจี

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล


รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

 

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันที่ได้รับรางวัล

23 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน