ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลระดับดีมาก การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

1.นายจิรเมธ วงศ์ชัย 2.น.ส. อริสสา เพ่งจิตต์ 3.น.ส. วันวิสา ผดาวัลย์ 4.น.ส. ศุภวรรณ ดวงศรี

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2557 ( มิถุนายน2557 –  7 สิงหาคม 2558)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นายจิรเมธ วงศ์ชัย  รหัส นักศึกษา 56711180 

2.น.ส. อริสสา เพ่งจิตต์ รหัสนักศึกษา 56708883

3.น.ส. วันวิสา ผดาวัลย์ รหัสนักศึกษา 56702307

4.น.ส. ศุภวรรณ ดวงศรี รหัสนักศึกษา 56711008

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2557

ชื่อรางวัล

รางวัลระดับดีมาก

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จิรยธรรมและค่านิยมไทย

วันที่ได้รับรางวัล

26 มีนาคม 2558

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน