ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ (อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

1.นายทักษพล งาเนียม 2.นายมงคลชัย ทองคำ 3.นางสาวณัฐนิชา สาสะกุล

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2558 ( สิงหาคม 2558- กรกฎาคม 2559)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นายทักษพล งาเนียม

2.นายมงคลชัย ทองคำ

3.นางสาวณัฐนิชา สาสะกุล

 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2558

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ (อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงานที่จัด

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)

วันที่ได้รับรางวัล

2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่รับรางวัล

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน