ผลงาน

Course

ผลงาน


ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ?ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์? ครั้งที่ 1 (1st Young Non-Life Insurer Camp)

1. น.ส. สุปรียา บัวพันธ์ 2. นาย ศุภกิจ เขื่อนมั่น 3. นาย อนันธะวุธ แสวงผล 4. น.ส.วิลาวัณย์ ธรรมรักษ์

นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมสมัครคัดเลือกโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์” ครั้งที่ 1 (1st Young Non-Life Insurer Camp) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเส้นทางสายอาชีพในธุรกิจประกันภัย โดยมีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ พร้อมศึกษาดูงานในบริษัทประกันภัย ซึ่งการสมัครในโครงการนี้ จะไม่ได้ไปสัมภาษณ์ แต่จะคัดจาก การเขียนความมุ่งหวัง คาดหวัง ของการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่ทาระหว่างเรียน และส่งไปคัดเลือกโดยผู้จัดโครงการ ผลการคัดเลือก พบว่า นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับการคัดเลือกจานวน 4 คน โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้า“ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์” ครั้งที่ 1 (1st Young Non-Life Insurer Camp) ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2555 ณ กาแพงแสน จ.นครปฐม

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน