ผลงาน

Course

ผลงาน


ผ่านเข้าอบรม โครงการ Lean Startup Workshop: University Edition

น.ส.กรปภา สุขุมาลินทร์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2560 ( สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

น.ส.กรปภา สุขุมาลินทร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58
 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

ผ่านเข้าอบรม 1 ใน 60 คนจากผู้สมัครทั่วประเทศ 

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการ Lean Startup Workshop: University Edition 

หน่วยงานที่จัด

Lean Startup Thailand 

วันที่ได้รับรางวัล

25-27 สิงหาคม 2560

สถานที่อบรม

CU Innovation Hub

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน