ผลงาน

Course

ผลงาน


ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program? จาก CP ALL

นางสาวกรรณิกา ห่านสิงห์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2561 ( สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวกรรณิกา ห่านสิงห์ ชั้นปีที่ 2

 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2561

ชื่อรางวัล

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

โครงการ หรือ งานที่จัด

Leadership Development Program” จาก CP ALL 

 

ลักษณะกิจกรรม

โครงการ “Leadership Development Program” จาก CP ALL เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำร่วมกับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ กว่า 40 คน 
ในระหว่างวันที่ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ THE PINE RESORT จังหวัดปทุมธานี

 

หน่วยงานที่จัด

บริษัท CP ALL  

วันที่ได้รับรางวัล

21-23 มิถุนายน 2562

สถานที่รับรางวัล

ณ THE PINE RESORT จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพถ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน