ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย โครงการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green Heart 3

1. นางสาวสรีรภัทร เผือกผ่อง 2. นายอนันธะวุธ แสวงผล 3. นายคณาธิป พรประเสริฐ 4. นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย จากกิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green
Heart 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายบริสุทธ์ิ ประสพทรัพย์ ผู้อา นวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับสถาบันที่ได้รับรางวัล ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยทีมนักศึกษาประกอบไปด้วย
1. นางสาวสรีรภัทร เผือกผ่อง สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. นายอนันธะวุธ แสวงผล สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. นายคณาธิป พรประเสริฐ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4. นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา อาจารย์วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน