ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชยการแข่งขัน E-Commerce Young Talent Season 3 การแข่งขันธุรกิจออนไลน์ การค้าในยุคไทยแลนด์ 4.0

รางวัลชมเชยการแข่งขัน E-Commerce Young Talent Season 3 การแข่งขันธุรกิจออนไลน์ การค้าในยุคไทยแลนด์ 4.0

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2560 ( สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวบุษมาลี สุทธิประภา
นางสาวอรอุมา ดวงนิล
นางสาวสิริยากร บริบูรณ์ผล

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล  อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขัน E-Commerce Young Talent Season 3 การแข่งขันธุรกิจออนไลน์ การค้าในยุคไทยแลนด์ 4.0

หน่วยงานที่จัด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาด ดอทคอม จำกัด 

วันที่ได้รับรางวัล

31 สิงหาคม 2560

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน