ผลงาน

Course

ผลงาน


นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563

นายธราธิป วันเพ็ง 61706682

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2563 ( สิงหาคม 2563- กรกฎาคม 2564)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายธราธิป วันเพ็ง 61706682

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2563

ชื่อรางวัล

รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

โครงการ หรือ งานที่จัด

การคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563

หน่วยงานที่จัด

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

วันที่ได้รับรางวัล

18 พฤศจิกายน 2563

สถานที่รับรางวัล

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12749/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน