ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับ 3 ดาว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทีมกระป๋องบีบอัด

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2561 ( สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายสุทธิพัฒน์ เขียมศิริ ชั้นปีที่ 1 
นายธีระพงษ์ ปาปะพัง เทียบโอนวันอาทิตย์

อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2561

ชื่อรางวัล

รางวัลแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับ 3 ดาว

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ลักษณะกิจกรรม

 เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ถังขยะแบบบีบอัดกระป๋องเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่จัด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ได้รับรางวัล

6 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่รับรางวัล

ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน